Roberto Victorio – Hiperfragmentos (2011)

Abstrai Ensemble

  • Pauxy Gentil-Nunes, flute
  • Pedro Bittencourt, soprano saxophone
  • Katia Baloussier, piano